فایل رایگان بررسي رابطه نماز با تاب آوري و شفقت به خود در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه نماز با تاب آوري و شفقت به خود در دانشجويان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف: تاب آوری ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و فاجعه است. شفقت به خود دارای منابع مقابله مناسبی است که به افراد کمک می کند تا با رویدادهای منفی زندگی خود مواجه شوند. یکی از زمینه های رشد تاب آوری و افزایش شفقت به خود، انجام فعالیت های مذهبی مانند نماز است. هدف پژوهش حاضر فایل رایگان بررسي رابطه نماز با تاب آوري و شفقت به خود در دانشجويان بود. روش: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویاندانشگاه بو علی سینا به تعداد 5200 نفر می باشد. 379 نفر با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه تاب آوری و پرسشنامه شفقت به خود پاسخ دادند. آزمون فرضیه های پژوهش و داده های حاصل از پرسش نامه با استفاده از نرم افزار spss و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون های مورد استفاده در این تحقیق آزمون کولمونگروف اسمیرنوف و همبستگی پیرسون بوده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که بین نماز و تاب آوری رابطه وجود دارد. همچنین بین نماز و تمامی مولفه های شفقت به خود (مهربانی با خود، قضاوت کردن درباره ی خود، اشتراک انسانی، انزوا، ذهن آگاهی، همانند سازی افراطی) رابطه وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به نقش نماز در افزایش تاب آوری و شفقت به خود به نظر می رسد مسئولین فرهنگی دانشگاه باید به آن توجه ویژه نمایند و برنامه خاصی را در این راستا پیش بینی کنند.

لینک کمکی