فایل رایگان مقايسه تجارب عرفاني، خودشناسي انسجامي و هويت در دانشجويان نماز خوان و غير نماز خوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه تجارب عرفاني، خودشناسي انسجامي و هويت در دانشجويان نماز خوان و غير نماز خوان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

نماز کشتی نجات است که همه افراد یک جامعه را از طوفان آسیب ها و خیزاب ها عبور می دهد و یکی از بهترین راه های پیشگیری و حتی درمان آسیب های اجتماعی و معضلات جامعه می باشد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تجارب عرفانی، خودشناسی انسجامی و هویت در دانشجویان نماز خوان و غیرنمازخوان بود. پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی- تحلیلی است که نمونه آماری پژوهش شامل 100 دانشجوی نماز خوان حاضر در مسجد دانشگاه و 100 دانشجوی غیرنمازخوان دانشگاه شهید بهشتی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های تجارب عرفانی، خودشناسی انسجامی و هویت بوده است. داده های به دست آمده با روشواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تجارب عرفانی، هویت و خودشناسی در دانشجویان نماز خوان و غیر نماز خوان تفاوت معناداری وجود دارد.

لینک کمکی