فایل رایگان مقايسه سلامت رواني و هدفمندي در زندگي در افراد نماز خوان و غيرنمازخوان شهر ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه سلامت رواني و هدفمندي در زندگي در افراد نماز خوان و غيرنمازخوان شهر ايلام :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در میان آموزه هاى دینى، عبادت و ذکر خدا از جایگاه ویژه اى برخوردار است و در ایجاد بهداشت روانى و آرامش روانى افراد نقش اساسى دارد؛ چنان که در برخی متون بیان شده تا زمانى که سلامت و بهنجارى اعتقادى حاصل نشود، سلامت روانى هم حاصل نمى گردد. لذا بر این اساس هدف پژوهش حاضر مقایسه سلامت روانی و هدفمندی در افراد نماز خوان و غیرنمازخوان شهر ایلام بود. طرح پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی، علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر حاضر شامل کلیه ی افراد نمازخوان و افراد غیرنمازخوان شهر ایلام بودند. به منظور انجام پژوهش حاضر تعداد 200 نفر ( 100 نفر نمازخوان و 100 نفر غیرنمازخوان) به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. بهمنظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت روانی GHQ و هدفمندی استفاده گردید. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها بوسیله نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین سلامت روانی و هدفمندی در بین افراد نمازخوان و افراد غیرنمازخوان تفاوت معنی داری مشاهده می شود. بر این اساس میتوان نتیجه گیری نمود که در زمینه ارتقای سلامت افراد بایستی به نقش نماز توجه داشت.

لینک کمکی