فایل رایگان نقش کيفيت زندگي اسلامي در ذهن آگاهي به هنگام نماز در طلاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش کيفيت زندگي اسلامي در ذهن آگاهي به هنگام نماز در طلاب :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مقدمه: به طور اجمالی کیفیت روابط معنوی توسط فرایضی همانند نماز و مناجات را می توان به عنوان یکی از عوامل اساسی بهداشت روانی در نظر گرفت.هدف:با عنایت به مطلب فوق هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کیفیت زندگی اسلامی در ذهن آگاهی به هنگام نمازاست. روش:روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی/ رگرسیون است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی طلاب مرد حوزه ی علمیه گرگان تشکیل دادند و با توجه به طرح پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس 168 نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه ی کیفیت زندگی اسلامی و پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی استفاده شد، همچنین تکمیل پرسشنامه ذهن آگاهی توسط طلاب با در نظر گرفتن حالات روانی و رفتاری خود در هنگام اجابت نماز و دعا بود.یافته ها: نتایج این آزمون حاکی از آن است که در مجموع کیفیت زندگی اسلامی در ذهن آگاهی به هنگام نماز نقش اساسی دارا می باشد به طور جزیی مولفه ی کیفیت زندگی اسلامی 0/24، ارتباط با خداوند 0/22 و در گام نهایی ارتباط با خود 0/19 توان پیش بینی ذهن آگاهی به هنگام نماز را طور کلی به 0/41 افزایش دادند نتیجه گیری: به طور کلی این پژوهش نشان داد که حوزه ی معنویت و دیداری و به طور ویژه سبک زندگی اسلامی سبب ارتقا مسایل شناختی همانند ذهن آگاهی می گردد و همچنین در سطح بالاتر تاثیرات بر روی بهداشت روانی طلاب می گذارد

لینک کمکی