فایل رایگان نماز و تقويت تاب آوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نماز و تقويت تاب آوري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

موضوع این پژوهش فایل رایگان نماز و تقويت تاب آوري دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شهر کرمانشاه می باشد. روش انجام مقاله توصیفی به روش پیمایشی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بوده اند می باشد. برای انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 200 نفر انتخاب شد و به پرسشنامه های نماز بابلان و رجبی زاده 1391 و تقویت تاب آوری کانر و دیویدسون 2003 پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون آماری فرضیه پژهش) با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون پرداخته شده است. یافته ها نشان داد که ارتباط معناداری بین فایل رایگان نماز و تقويت تاب آوري وجود داشت. با توجه به نتایج پژوهش حاضر و نقش محوری دانشگاه ها تاثیر نماز در ارتقا تاب آوری دانشجویان پیشنهاد می شود مسوولین اهتمام ویژه ای به فریضه نماز داشته و همراه با دانشجویان به استقبال نماز رفته و توجه خاص (نمادینی) نیز به زیباسازی ظاهری و باطنی نماز و نمازخانه داشته باشند

لینک کمکی