فایل رایگان آزادسازي تجاري و سرمايه گذاري مستقيم خارجي راهکار رشد و توسعه اقتصادي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آزادسازي تجاري و سرمايه گذاري مستقيم خارجي راهکار رشد و توسعه اقتصادي ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر به سنجش تاثیر آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد و توسعه اقتصادی ایران می پردازد. اینپژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، تحلیلی- توصیفی است. در این پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شدهاز آمارهای ارائه شده توسط بانک جهانی در طی سالهای 1350 الی 1395 به صورت سالیانه به بررسی فروض پرداخته شدهاست. روش آزمون فرضیه های این تحقیق به روش اقتصاد سنجی سری زمانی و با بهره گیری از نرم افزار Eviews و مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) انجام شده است. روابط برآوردی؛ بیانگر تاثیرگذاری منفی و معنی دار نرخ تورم وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (% از تولید ناخالص داخلی) بر متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است. همچنین،حجم تجارت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی با هم رابطه منفی و معنی دار دارند. افزایش آهسته سطح عمومی قیمت هامی تواند زمینه ساز سرمایه گذاری و بسط تولید در اقتصاد باشد. لیکن، افزایش بیش از حد آن، با دامن زدن به نابرابری هایاجتماعی و ایجاد تنش در فضای کشور، رشد اقتصادی را کند می سازد.. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (% از تولید ناخالصداخلی)، به استثنای سال های قبل از انقلاب و نیز نیمه نخست دهه هشتاد، ناچیز و غیر قابل توجه است. اما، حجم تجارت بعد ازاوج آن در سال های قبل از انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی دارای سیر نزولی چشم گیر بوده است. به نظر می رسد کهبرقراری رابطه تئوریک مناسب بین متغیرهای مورد بحث در کشورمان، بیشتر از آنکه تحت تاثیر سیاست های موقت اقتصادیدولت قرار داشته باشد، تابع تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی است.

لینک کمکی