فایل رایگان آيا تجزيه و تحليل مشتري (CA) بر عملکرد شرکت تاثير دارد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آيا تجزيه و تحليل مشتري (CA) بر عملکرد شرکت تاثير دارد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

تجزیه و تحلیل مشتری (ارزش طول عمر و سود آوری مشتری) اصل اولیه بسیاری از مفاهیم بازاریابی مانند مدیریت روابط با مشتری استبه عبارت دیگر مدیریت ارزش ویژه مشتری شامل تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری، پتانسیل اقتصادی مشتری و الگوهای رفتاری مشتریعامل مهمی در چگونگی نگاه مدیران به مطلوبیت سیستم های CRM است ولیکن با وجود بسیار از مطالعات مفهومی و تجربی، ارتباط بین سیستم های اطلاعات بازاریابی و عملکرد مالی، همچنان مبهم است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر تجزیه و تحلیل مشتری (CA) بر روی عملکرد شرکت است. برای دستیابی به این هدف، پرسشنامه های استاندارد شده در میان صادرکنندگان عضو صندوق ضمانت صادرات ایران توزیع شد و 120 پرسشنامه در تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. دادهای دریافتی با به کارگیری تکنیکتحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از دو نرم افزار SPSS و LISREL برای رد یا تایید فرضیات تحقیق استفاده شد. این پژوهش از نظر جمع آوری اطلاعات پیمایشی و از جهت بررسی روابط بین متغییرها از نوع همبستگی می باشد.نتایج نشان داد فوی ترین عامل پیش بینی کننده عملکرد، فرایند دانش رسمی شده، بیش فروشی وجذب دوباره مشتریان شرکت است. اما تجزیه و تحلیل مشتری به طور مستقیم با عملکرد مالی بهتر مرتبط نیست. کلمات کلیدی : عملکرد شرکت، تجزه و تحلیل مشتری، فراینددانش رسمی شده، بیش فروشی شرکت، جذب دوباره مشتریان قبلی.

لینک کمکی