فایل رایگان اثر پايه پولي بر نرخ تورم در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر پايه پولي بر نرخ تورم در ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 36

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیرات متغیرهای معرفی شده در این مطالعه ، اثر پایه پولی بر نرخ تورم در کشور ایران، طبق الگوی ، مربوط به سال2016 می باشد . ضمنا آمارهای بکار گرفته شده در این تحقیق از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال های 1392-1363 کشورایران استخراج و از نرم افزارEVIEWS برای برآورد معادله پیشنهادی می باشد. برای تشخیص رگرسیون کاذب از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) استفاده گردید. و نتایج آن مورد تایید قرار نگرفت ؛ به همین دلیل از آزمون فیلیپس پرون استفاده گردید. از طرفیبرای تشخیص روابط بلندمدت آزمون جوهانسون مورد بررسی قرار گرفت . براساس نتایج بدست آمده ، فرضیه (H(0): R=(0 در سطح%5 مبنی بر عدم وجود هم جمعی رد شد و وجود 1 بردار هم جمعی در آزمون اثر در بلندمدت تایید گردید. که دلالت بر وجود روابطبلندمدت در بین متغیرهای مد در طو دوره 1392-1363 در کشور ایران میباشد.جهت برآورد الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) از معیار شوارتز بیزین برای تعیین وقفه بهینه استفاده نمودیم زیرا اینمعیار در تعداد وقفه ها صرفه جویی می کند. همچنین برآورد آزمون (ARDL) به صورت زیر مورد بررسی قرار گرفت: تاثیر تمامی متغیرهای مد بر تورم به جز تولید ناخالص داخلی در سال های مورد مطالعه در کشور ایران در کوتاه مدت مثبت و قابل تفسیر بدستآمده است. بدین صورت که با فرض ثابت بودن سایر شرایط با یک درصد افزایش در متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و مخارجدولت به ترتیب 2/5- و 1/2 درصد از تورم در کوتاه مدت خواهد کاست و مخارج دولت خواهد افزود . تاثیر متغیر پایه پولی بر نرخ تورم در سال های مورد مطالعه مثبت و معنادار بدست آمده است. بدین صورت که با فرض ثابت بودن سایر شرایط یک درصد تغییر در این متغیر1/9 درصد به نرخ تورم کشور خواهد افزود. تاثیر متغیر نرخ ارز نیز در کوتاه مدت بر نرخ تورم معنادار بدست آمد .اما مطابق نتایج بدست آمده که در جدول فوق درج شده است تاثیر تمامی متغیرهای مدل بر نرخ تورم در سال های مورد مطالعه در کشورایران در بلندمدت قابل تفسیر بدست آمده است. بدین صورت که با فرض ثابت بودن سایر شرایط با یک درصد افزایش در متغیرهای تولیدناخالص داخلی سرانه واقعی و پایه پولی به ترتیب 0/5- و 1/5 به ترتیب کاهش و افزایش دارند . از طرفی تاثیر متغیر مخارج دولت و نرخ ارز بر نرخ تورم در سال های مورد مطالعه در بلندمدت مثبت و معنادار بدست آمده است. بدین صورت که با فرض ثابت بودن سایر شرایطیک درصد تغییر در این متغیرها به ترتیب 1/1 و 0/27 درصد به نرخ تورم کشور خواهد افزود. ضمنا آزمون های تشخیصی شامل آزمون وایت، بروش-گودفری و جاک برا نیز انجام شد. نتایج به ترتیب حاکی از عدم وجود مشکلناهم سانی واریانس، خود همبستگی و نرمال بودن توزیع جزء اخلال ها دارد. برای بررسی ثبات ساختاری مدل پیشنهادی نیز از آزمون هایثبات مجموع تجمعی باقیمانده های تکراری (CUSUM) و مجموع تجمعی مربعات باقیمانده های تکراری (CUSUMSQ) استفاده شد که مدل تخمینی در سطح 5% از ثبات ساختاری برخوردار بوده و شکستی ملاحظه نمی گردد.

لینک کمکی