فایل رایگان اثر رقابت پذيري بر فضاي کسب و کار در منتخبي از کشورهاي اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر رقابت پذيري بر فضاي کسب و کار در منتخبي از کشورهاي اسلامي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی فایل رایگان اثر رقابت پذيري بر فضاي کسب و کار در منتخبي از کشورهاي اسلامي است.در این مطالعه شاخص هایالزامات اساسی، افزایش کارایی، نوآوری، مخارج مصرفی دولت، نقدینگی و تغییرات نرخ ارز بر فضای کسب و کار 16 کشور اسلامیبرای بازه زمانی (2017-2000) مورد بررسی قرار گرفته، و از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت برای برآورد مدل استفاده شده است. اطلاعات آماری مربوط به داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار آمار Eviews10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص های الزامات اساسی، افزایش کارایی و نوآوری بر فضای کسب و کار اثر مثبت و معناداریدارد. مخارج مصرفی دولت و نرخ ارز بر فضای کسب و کار اثر منفی و معناداری دارد و متغییر نقدینگی بر فضای کسب و کار اثرمعناداری ندارد.

لینک کمکی