فایل رایگان اثرات ساختار سازماني بر مديريت کيفيت سخت و نرم در دانشکده فني فرخي سيستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثرات ساختار سازماني بر مديريت کيفيت سخت و نرم در دانشکده فني فرخي سيستاني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر یک فرهنگ و سیستم سازمانی را ایجاد میکند که باعث ترویج نوآوری می شود. استدلال هایضد و نقیضی در رابطه بین مدیریت کیفیت و ساختار سازمانی وجود دارد. مطالعات اندکی به نقش ساختار سازمانی در اثرگذاریبر مدیریت کیفیت در موفقیت های سازمانی پرداخته اند. با در نظر گرفتن دیدگاه چند بعدی مدیریت کیفیت، این پژوهش یکچارچوب تحقیقاتی را که در آن روابط بین عوامل مرتبط با سازمان (تمرکز قدرت و ادغام فعالیت ها) و دو بعد مدیریت کیفیت(بعد سخت و نرم) را بررسی میکند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 53 نفر از کارکنان دانشکده فنی فرخی سیستانی استکه تمام جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند که با استفاده از پرسشنامه استاندارد زنگ و همکاران (2017) با ضریب پایاییآلفای کرونباخ بیشتر از 0/7 مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارPLS استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگرآن است که تمرکز قدرت، مدیریت کیفیت سخت و نرم را تسهیل میکند. براساس نتایج با در نظر گرفتن اهمیت عامل تیممحوری به منزله یکی از مولفه های اصلی پیادهسازی مدیریت کیفیت، پیشنهاد می شود ضمن اولویت بخشی به تیم سازی ومشارکت کارکنان در فعالیت های گروهی، زمینه های لازم در این خصوص از سوی مدیران سازمان ها صورت پذیرد.

لینک کمکی