فایل رایگان اثرگذاري آواي دانشجويان بر قصد ترک با توجه به قصد کارآفريني و عدالت ادراک شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثرگذاري آواي دانشجويان بر قصد ترک با توجه به قصد کارآفريني و عدالت ادراک شده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی تاثیر آوای دانشجو به عنوان مفهومی نو بر مفاهیم عدالت ادراک شده دانشجویان، تمایل به ماندگاری و قصد کارآفرینیاست. در این راستا یک پرسشنامه چهاربخشی محقق ساخته طراحی و روایی آن توسط 15 نفر از اساتید و کارشناسان مجرب و خبره درزمینهمدیریت، مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل رابطه میان متغیرهای پژوهش، از همبستگی و به جهت بررسی تاثیرات میانسازه های پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. پایایی پرسشنامه نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. باتوجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه یزد با جمعیتی معادل 9122 نفر بوده اند، لذا حجم نمونه با استفادهاز جدول مورگان 373 نفر به دست آمده و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری طبقه بندی شده ی تصادفی استفاده گردید. نتایج این پژوهشنشان داد که عدالت ادراک شده بر تمایل به ماندگاری دانشجویان تاثیر منفی داشته و بر قصد کارآفرینی دانشجویان تاثیری ندارد. همچنینمیتوان به تاثیر مثبت و معنادار آوای دانشجویان بر عدالت ادراک شده و تاثیر آن بر دو عامل تمایل به ماندگاری دانشجویان و قصد کارآفرینیآنها اشاره نمود با توجه به اهمیت آوای دانشجو به عنوان یک مفهوم نوین در تعالی نظام آموزشی میتوان آن را یک فرایند سیستمی دریافت،بررسی و بازخورد هرگونه آوا از سوی دانشجویان در دانشگاه تعریف نمود. لذا پیشنهادات کاربردی همچون ایجاد واحدهای صنفی و تشکل هایدانشجویی، انجمن های دانشجویی، تشکیل جلسات ماهانه از سوی مدیران و مسئولان با دانشجویان و روسای انجمن ها، ایجاد صندوق هایدریافت پیشنهادات، ایجاد مکانی جهت دریافت خواسته های دانشجویان در سایت اصلی دانشگاه و نشان دادن مراحل بررسی این خواسته ها بهدانشجویان در آن سایت می تواند به عنوان راهکارهای مناسب ثبت نظرات دانشجویان قلمداد گردد.

لینک کمکی