فایل رایگان ارائه چارچوبي براي ارزيابي ميزان حمايت از رونق توليد در سازمان هاي توليد محور ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه چارچوبي براي ارزيابي ميزان حمايت از رونق توليد در سازمان هاي توليد محور ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 32

چکیده مقاله:

رونق تولید، همواره از موضوعات مهم اقتصاد هر کشوری است. اهمیت تولید و نیز مصرف کالاهای ایرانی در مقاوم سازی اقتصاد کشورضروری است. در این مطالعه به ارائه چارچوب ارزیابی میزان حمایت از رونق تولید در سازمان های تولید محور ایران پرداخته شده است.مولفه های مدل مفهومی این تحقیق، با توجه به مطالعات جامع در خصوص حمایت از رونق تولید تاریخچه حمایت از تولید ملی درایران، چالش های موجود در مسیر رونق تولید در کشورهای پیشرفته و نظرات کارشناسان و خبرگان در این زمینه تهیه شده است.مولفه های تاثیرگذار در حمایت از تولید در کشور با استفاده از روش تحلیل عاملی، ابزار پرسشنامه و نرم افزارهای smart pls و SPSS 22استخراج و مدل نهایی با مدلیابی معادلات ساختاری ارائه شد. متغیرهای اصلی مدل در سه سطح تولید، توزیع و مصرف تفکیک شدند.نتایج نشان داد که مولفه های فرعی مهم مدل شامل مدیریت در بهره وری، نوآوری، کیفیت، توسعه زیرساخت های سخت و نرم، توسعهدر منابع انسانی، صادرات، سهم بازار، تحلیل محیط رقابتی، مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت بازار فروش، فرهنگسازی و فعالیت هایترویجی و بهبود و اصلاح قوانین و مقررات مطرح می باشند.

لینک کمکی