فایل رایگان ارائه مدلي براي بهينه سازي مسئله برنامهريزي توليد يک کارگاه با در نظر گرفتن محدوديت هاي ظرفيت توليد و زمان نگهداري محصولات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه مدلي براي بهينه سازي مسئله برنامهريزي توليد يک کارگاه با در نظر گرفتن محدوديت هاي ظرفيت توليد و زمان نگهداري محصولات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در در دنیای امروزی که رقابت امر مهمی است، بهینه شدن سیستم های تولید از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. از جمله فنونبهینه سازی سیستم های تولید، روش های علمی برنامه ریزی تولید است که عموما بر پایه تکنیک های تحقیق در عملیات بنا شدهاست. امروزه بر خلاف گذشته نه چندان دور تنها هدف موسسات دستیابی به سود بالا نیست بلکه مدیران و سهامداران شرکت هاعلاوه بر این هدف خواستار دسترسی به اهداف دیگری مثل کاهش هزینه، جایگاه مناسب در بازار، سهم بازار بالا و ... هستند لذامدل برنامه ریزی آرمانی مدل ریاضی مناسبی برای دستیابی به اهداف چندگانه و متضاد می باشد. در این تحقیق سعی شده استتا با استفاده از شیوه های تحقیق در عملیات مدلی مناسب برای برنامه ریزی تولید در کارخانه تولید مواد شیمیایی ارائه داده شودتا بتوان مسئولین ذیربط را در امر برنامه ریزی آتی یاری نموده و باعث افزایش بهره وری شود. هدف از این تحقیق بکار گیری مدلبرنامه ریزی با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت تولید و نگهداری محصولات برای بهینه سازی برنامه ریزی تولید در کارخانه تولیدمواد شیمیایی بوده است. در این راستا پس از جمعآوری اطلاعات لازم، مساله به صورت یک مدل برنامه ریزی با در نظر گرفتنمحدودیت ها تدوین و به حل آن مبادرت شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار گمز 2 استفاده شده است. نتایج بدست آمدهحاکی از آن است که مدل ریاضی ارائه شده برای برنامه ریزی تولید این کارخانه افزایش بهره وری را به دنبال دارد.

لینک کمکی