فایل رایگان ارايه مدلي بر پايه ي تجربه مشتريان از خدمات بانکداري الکترونيکي در بانک شهر (مطالعه موردي:شعب بانک شهر استان تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارايه مدلي بر پايه ي تجربه مشتريان از خدمات بانکداري الکترونيکي در بانک شهر (مطالعه موردي:شعب بانک شهر استان تهران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

رشد و گسترش روز افزون فناوری اطلاعات، انقلابی را در ابعاد زندگی انسانها و عملکرد سازمان ها ایجاد کرده است. صنعت بانکدارینیز به شدت تحت تاثیر فناوری اطلاعات قرارگرفته است و به تبع آن بانکهای ایران هم در انجام فعالیت هایشان تا حد زیادی ازفناوری های جدید اطلاعاتی استفاده می کنند،دسترسی تعداد زیادی از مردم به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطاتالکترونیک بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهمکرده است و تجارت بانکداری الکترونیک را می توان از تبعات گسترش و نفوذ آن دانست،این پژوهش به ارائه یافته هایی می پردازدکه حاصل مطالعه تجارب مشتریان در زمینه خدمات بانکداری الکترونیکی در بانک شهر است. هدف از این مطالعه، شناسایی عواملیاست که تشویق کننده مشتریان جهت پذیرش بانکداری الکترونیکی است، این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. این مدل بهطور تجربی به بررسی عوامل موثر بر رفتار 180 مشتری در پذیرش بانکداری الکترونیکی در بانک شهر پرداخته است. داده ها ازپرسشنامه استاندارد به دست آمده است. در این پژوهش از معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تائیدی وتحلیل مسیر) برای تجزیهتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است،یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان دسترسی به اینترنت و آگاهی ازخدمات بانکداری الکترونیکی در بانک شهر دارای اثرات قابل توجهی بر درک مفید بودن و درک سهولت استفاده بر پذیرش بانکداریالکترونیکی می باشد. اعتماد نیز دارای تاثیر قابل توجهی در نگرش نسبت به احتمال پذیرش بانکداری الکترونیکی می باشد.

لینک کمکی