فایل رایگان ارتباط بين توانايي مديريت و فرصت هاي سرمايه گذاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارتباط بين توانايي مديريت و فرصت هاي سرمايه گذاري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط توانایی مدیریت و فرصت های سرمایه گذاری است. توانایی مدیریت با استفاده ازمدل دمرجیان (2012) مورد سنجش قرار گرفت. برای اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری از سه معیار نسبت کیو توبین،نسبت مخارج سرمایه ای و نسبت قیمت هر سهم به درآمد فروش هر سهم استفاده شد. داده های مربوط به 108 شرکت در بازهزمانی 1390 تا 1396 در قالب سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگویرگرسیون چند متغیره استفادهشده است. نتایج پژوهش نشان میدهد، بین توانایی مدیریت و نسبت کیو توبین ارتباط مستقیم ومعنی داری وجود دارد. همچنین بین توانایی مدیریت و نسبت مخارج سرمایه ارتباط مستقیم و معنی دار مشاهده گردید؛ اما بینتوانایی مدیریت و نسبت قیمت هر سهم به درآمد فروش هیچ ارتباطی مشاهده نگردید.

لینک کمکی