فایل رایگان ارتباط بين عدم نقد شوندگي آميهود و تعداد روزهاي معاملاتي بدون حجم معامله با گرايش هاي احساسي سرمايه گذاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارتباط بين عدم نقد شوندگي آميهود و تعداد روزهاي معاملاتي بدون حجم معامله با گرايش هاي احساسي سرمايه گذاران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، تعیین ارتباط بین عدم نقدشوندگی آمیهود و تعداد روزهای معاملاتی بدون حجم معامله با گرایش هایاحساسی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری نقدشوندگی سهام از 2 معیار عدم نقدشوندگیآمیهود، تعداد روزهای بدون حجم معامله، استفاده شد. جهت اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران از مدل تعدیلشده پرساود توسط جونز (2005) استفاده شده است. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع علیپس از وقوع می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیریحذف سیستماتیک، 108 شرکت در نمونه ی آماری این پژوهش قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش 1390 تا 1396 است. برایآزمون فرضیه های صورت بندی شده از همبستگی اسپیرمن و تجزیه و تحلیل رگرسیون بهره گیری شده است. نتایج پژوهشنشان می دهد که بین نقدشوندگی سهام بر اساس معیارهای آمیهود و تعداد روزهای معاملاتی بدون حجم معامله ارتباطمعناداری وجود ندارد.

لینک کمکی