فایل رایگان ارزيابي تاثير مشخصه هاي جمعيت شناختي بر ابعاد تعهد سازماني در بين کارکنان دانشگاه مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تاثير مشخصه هاي جمعيت شناختي بر ابعاد تعهد سازماني در بين کارکنان دانشگاه مازندران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

هدف: این مطالعه در صدد بررسی رابطه متغیرهای جمعیت شناختی با انواع تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهدهنجاری) در بین کارکنان می باشد. روش: جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان دانشگاه مازندران است، که تعداد آنها حدود350 نفر؛ و حجم نمونه 183 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای-متناسب انتخاب شدند کهدر نهایت 206 پرسشنامه کامل گردآوری شد. برای گردآوری داده های متغیر تعهد سازمانی از پرسشنامه استاندارد آلن، میر واسمیت (1993) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری اس.پی.اس.اس (آزمون یو من-ویتنی، آزمونکروسکال-والیس و آمار توصیفی) استفاده گردید. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده میانگین تعهد سازمانی در کل نمونه موردبررسی معادل 66.225 امتیاز بوده است و بین متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، سن، سابقه کاری و نوع استخدام) با تعهدعاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری و تعهد سازمانی هیچ گونه رابطه معناداری وجود ندارد در صورتی که تنها بین میزان تحصیلاتبا تعهد مستمر رابطه معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل، در بین متغیرهای جمعیت شناختی با تعهدسازمانی و ابعاد آن، تنها رابطه معنادار و تفاوت میانگین بین سطوح تحصیلی (دکتری و کارشناسی ارشد) و تعهد مستمر بود و بینمیانگین بقیه متغیرها با یکدیگر تفاوت معناداری وجود نداشت.

لینک کمکی