فایل رایگان ارزيابي تکنولوژي با رويکرد مدلسازي معادلات ساختاري و اولويت بندي با رويکرد فرآيند تحليل شبکه اي در صنايع قطعه سازي خودرو(مطالعه موردي: شرکت سايپا پرس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تکنولوژي با رويکرد مدلسازي معادلات ساختاري و اولويت بندي با رويکرد فرآيند تحليل شبکه اي در صنايع قطعه سازي خودرو(مطالعه موردي: شرکت سايپا پرس) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

ارزیابی نیاز فناوری ابزار یا چهارچوب فکری است که به سازمان امکان میدهد که برای تشخیص و تعیین قابلیت های مورد نیازبرای اجرای اولویت های فناوری ، آنها را به صورتی عمیق و با لحاظ داشتن علایق سازمان و توانایی های آن و همچنین با توجهبه جامعه ای که سزمان در آن قرار دارد و یا در کشورهای در حال توسعه طراحی شده است، ارزیابی نماید. هدف از این تحقیقارزیابی تکنولوژی با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و اولویت بندی با تکنیک تاپسیس در صنایع قطعه سازی خودرو با مطالعهموردی در شرکت سایپا پرس بوده است. در پژوهش حاضر از مدل مدیریت نیازهای فناورانه استفاده شده است. دلیل استفاده ازاین مدل این است که با توجه به صنعت مورد بررسی (صنعت خودروسازی) این مدل تطابق بهتری داشته و به صورت جامع ترتوانمندی فناورانه این صنعت را می سنجد. پس از نظرسنجی مدل نیاز فناورانه در شرکت سایپا پرس مشخص شد سطح توانمندیفناورانه این شرکت قطعه سازی خودرو در رده شرکت های میانه راه گروه C قرار می گیرد. شرکت های نوع C (راهبردی) یکبینش درست از چگونگی ارتقاء قابلیت های فناورانه شرکت خود دارند. همچنین آنها توانایی بالایی در اجرای پروژه های خود ویک نگاه راهبردی به قابلیت سازی دارند. پس از تحلیل شکاف نیاز فناورانه در شرکت سایپا پرس، مدل معادلات ساختاری در نرمافزار Smart PLS پیاده سازی شد. مدل از اعتبار لازم برخوردار بود و نتایج نشان داد که تمام ابعاد مدل نیاز فناورانه بر توانمندی تکنولوژی تاثیرگذارند. در نهایت برای تعیین اولویت و اهمیت ابعاد و شاخص های مدل نیازهای فناورانه در شرکت سایپا پرس ازروش فرایند تحلیل شبکه استفاده شد. براساس نتایج نهایی مدل تحلیل شبکه ای مشخص شد که بعد راهبرد فناوری مهمترینبعد مدل نیاز فناورانه در این شرکت است. همچنین در بین شاخص ها، شاخص توجه به پروژه های فناوری آینده نیز مهمترینشاخص از دیدگاه خبرگان شرکت سایپا پرس انتخاب شدند.

لینک کمکی