فایل رایگان ارزيابي راهبردهاي زنجيره تامين لارج با رويکرد پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي راهبردهاي زنجيره تامين لارج با رويکرد پايدار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف فایل رایگان ارزيابي راهبردهاي زنجيره تامين لارج با رويکرد پايدار در شرکت نفت و گاز آغاجاری انجام شد. جامعهآماری تحقیق حاضر مدیران خبره شرکت نفت و گاز آغاجاری که سابقه کاری بیشتر از 15 سال دارند تشکیل میدهند که تعدادآنها برابر 30 نفر بود؛ بنابراین در این تحقیق نمونه گیری نداشتیم و جامعه آماری همان نمونه آماری بود. جهت شناسایی شاخص هاو زیر شاخص های عملکردی زنجیره تامین پایدار از تحقیقات کتابخانه ای و انجام مصاحبه با مدیران خبره شرکت نفت و گاز آغاجاریاستفاده شده است، همچنین با استفاده از روش AHP فازی و تشکیل ماتریس مقایسات زوجی، زیر شاخص های شناسایی شده، وزن دهی و میزان تاثیر هر یک معین شد، در نهایت با محاسبه وزن بردار نهایی، راهبردهای زنجیره تامین لارج رتبه بندی شدند.نتایج بدست آمده با تکنیک AHP فازی نشان داد که در بین زیر شاخص های عملکردی زنجیره تامین پایدار؛ استفاده بهینه مصرف انرژی با وزن 0/200 کاهش هزینه های عملیاتی با وزن 0/147، سرعت پاسخ دهی به تغییرات در نیازهای مشتریان و بازار با وزن 0/146، کاهش در زمان تاخیرات فرایندهای انجام کار با وزن 0/140، منبع یابی منعطف با وزن 0/130، کاهش زمان چرخه/ راه اندازی با وزن 0/110، همکاری با تامین کنندگان برای کاهش آثار زیست محیطی با وزن 0/084 و انعطاف پذیری در توزیع با توجه به موجودی و شرایط عرضه با وزن 0/036 به ترتیب بیشترین وزن را داشتند. همچنین نتایج محاسبه بردار وزن نهایی نشان داد که برترین راهبرد زنجیره تامین لارج با رویکرد پایدار در شرکت نفت و گاز آغاجاری به ترتیب؛ راهبرد ناب، راهبرد ارتجاعی، راهبرد چابک و راهبرد سبز می باشد.

لینک کمکی