فایل رایگان ارزيابي ريسک هاوارتباط ان ها درکسب و کار استارت آپي با روش هاي FMEA و BWM و ISM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي ريسک هاوارتباط ان ها درکسب و کار استارت آپي با روش هاي FMEA و BWM و ISM :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

این پژوهش به اهمیت ریسک های کیفیت داده در چهار حوزه مخصوص خود می پردازد و در ارتباط مدیریت ریسک ها در حوزهکیفیت های داده های ذاتی ،نمایشگری،متنی و دسترس پذیری می باشد،که ابتدا از طریق روش ISM ارتباط بین ان ها وسطوح انها مشخص شده است که دراین پژوهش این نتیجه حاصل شده است که کیفیت داده های ذاتی ، کیفیت داده های نمایشگری وکیفیت داده های متنی در سطح یک بوده وکیفیت داده های دسترس پذیری در سطح دوم میباشد.سپس با رویکرد FMEA ونظرات تیمی خبرگان ریسک ها ارزیابی شده وبیان می شوند که در این پژوهش بیست وسه عامل در چهار حوزه کیفیت دادهشناسایی شده وسپس با روش RPN که به معنای ضرب سه عامل شدت، احتمال، کشف که هرکدام با نظر خبرگان بدست می آید، ریسک ها رتبه بندی می شود. که در اینجا عامل: عدم دستیابی به استانداردها ومعیارهای تعیین شده در طراحی، عملیات، پشتیبانی و کیفیت بالاترین ضریب RPN را به خود اختصاص می دهد و ضریب RPN آن 100 می باشد که در وضعیت بحرانی می باشد حال بر اساس نمرات RPN بدست آمده بایستی استراتژی های مناسب اتخاذ کنیم و ما در این پژوهش 4 استراتژی 1.کاهش ریسک 2. وضعیت بحرانی واقدام انی 3. تحمل ریسک و 4.عدم پذیرش ریسک را برای کنترل ریسک داریم که هرکدام با توجه به نمره RPN اقدام اتخاذ خواهند شد. ودرنهایت با توجه به ریسک های شناسایی شده بایستی اقدامات کنترلی مناسب برای ریسک ها طراحی کنیم که در این پژوهش ما 13 اقدام کنترلی بدست آوردیم وباروش BWM ان ها را رتبه بندی می نماییم تا نهایتا به بهترین اقدام کنترلی برسیم.

لینک کمکی