فایل رایگان ارزيابي سرمايه اجتماعي در صنعت فناوري اطلاعات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي سرمايه اجتماعي در صنعت فناوري اطلاعات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

سرمایه اجتماعی می تواند دسترسی به اطلاعات و منابع حیاتی را برای پیشرفت عملکرد و استفاده از فرصت های محیطیتسهیل کند. سازمان با سرمایه اجتماعی غنیتر میتواند امکان دسترسی به طیف گسترده ای از اطلاعات را برای ایجاد عملکردنوآورانه داشته باشد. سرمایه اجتماعی یک دارایی نامشهود برای سازمان ها است و سازمان های موفق می توانند از آن به طورمناسب و بجا استفاده کنند. مجموعه های فازی نوع دو در حالت مدل سازی عدم قطعیت و ابهام به دلیل استفاده از تابع عضویتفازی راهکار مناسبتری نسبت به فازی نوع یک است. ازهمین رو هدف این پژوهش ارائه رویکردی برای ارزیابی سرمایه اجتماعیو ابعاد آن با استفاده از ترکیب تحلیل سلسله مراتبی و فازی نوع دو است. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعهآماری پژوهش شامل 233 نفر از کارشناسان شرکت های حوزه فناوری اطلاعات در شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیریتصادفی است. بکارگیری ترکیبی مجموعه غیرقطعی فازی نوع دو و تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی سرمایه اجتماعی و اهمیتبالای ارتباطات و حمایت خانوادگی و روابط اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات از مهمترین یافته های پژوهش محسوب می شود.

لینک کمکی