فایل رایگان بررسي رابطه بين عدالت سازماني و استرس شغلي با اثربخشي سازماني در مراکز آموزش عالي شهرستان ني ريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين عدالت سازماني و استرس شغلي با اثربخشي سازماني در مراکز آموزش عالي شهرستان ني ريز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

سازمان ها به طور مستمر در جستجوی کارکنان اثربخش هستند از جمله متغیرهای سازمانی که می تواند با اثربخشی یک سازمان،ارتباط موثری داشته باشد، عدالت سازمانی و استرس شغلی کارکنان است. کارکنان، جایگاه مهمی در بهسازی و توسعه جامعهدارند و مهارت این کارکنان باعث اثربخشی سازمان خواهد شد. این کارکنان، بیش از دیگران در معرض حوادث استرس آفرینقرارمی گیرند که آثار مخرب آن هم به سازمان و هم به سایر کارکنان منتقل خواهد شد.در این پژوهش به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و استرس شغلی با اثربخشی سازمانی در مراکز آموزش عالی شهرستان نی-ریز خواهیم پرداخت. پژوهش حاضر از حیث روش شناسی یک مطالعه توصیفی و همبستگی است که به صورت مقطعی به بررسیپدیده های مورد بررسی پرداخته است. در این پژوهش سه پدیده ی عدالت سازمانی، استرس شغلی و اثربخشی سازمانی موردبررسی قرار گرفتند و رابطه ی بین آنها سنجیده شد. جامعه آماری این پژوهش 297 نفر از کارکنان و اعضای هیات علمی مراکزآموزش شهرستان نیریز میباشند که طبق فرمول کوکران (جدول کرجسی و مورگان)، نمونه ی 170 نفری از کارکنان این مراکزانتخاب شدند. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از نرم افزار Smartpls و بر اساس الگوریتم Pls نشان داد که بین عدالت سازمانی و استرس شغلی با اثربخشی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. براساس نتایج تحقیق پیشنهاد میشود که مدیرانمراکز آموزش عالی شهرستان نیریز جهت فراهم نمودن محیطی که ادراک مثبت و مطلوبی از عدالت سازمانی را در کارکناننهادینه میکند، تلاش نمایند تا از این طریق به اثربخشی سازمانی بهتری دست یابند. همچنین جهت کاهش استرس شغلیمدیران به کارکنان اجازه دهند تا برکار خودشان کنترل داشته باشند.

لینک کمکی