فایل رایگان بررسي رابطه بين عوامل موثر بر کيفيت روابط و ارتباط آن با وفاداري کاربران خدمات اينترنت پرسرعت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين عوامل موثر بر کيفيت روابط و ارتباط آن با وفاداري کاربران خدمات اينترنت پرسرعت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل موثر بر کیفیت روابط و ارتباط آن با وفاداری کاربران خدمات اینترنتپرسرعت در بین شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پر سرعت می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه استفاده کنندگاناز خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) از سه شرکت بزرگ ارائه دهنده در سطح شهر مشهد شامل آسیاتک، پارس آنلاین و صبانت میباشد. به رغم تایید روایی پرسشنامه در تحقیقات دیگر به ویژه در خارج از کشور در این تحقیق با استفاده از مبانینظری و نظرات تعدادی از خبرگان دانشگاهی روایی صوری و محتوایی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. همچنین جهت بررسیپایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و برای تمامی گویه ها بیش از 0/7 برآورد شد. تمامی محاسبات جهت آزمون فرضیات و آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که کلیهفرضیات مورد تایید می باشند و سه شرکت مورد بررسی از جهت کیفیت شبکه، خدمات پس از فروش، رفتار ارتباطی فروش،رضایتمندی، اعتماد، کیفیت روابط و وفاداری در قالب هفت فرضیه جانبی و به کمک آزمون آنالیز واریانس یک طرفه موردبررسی قرار گرفته و سپس شرکت های مذکور را دو به دو به صورت آزمون توکی مورد مقایسه قرار دادیم. نتایج حاصل از اینعملیات نشان داد که از نظر کیفیت شبکه تفاوت شرکتهای فوق محسوس نبود اما در سایر متغیرها شرکت صبا نت از بقیهبهتر بود.

لینک کمکی