فایل رایگان بررسي رابطه بين نگهداشت وجه نقد و هزينه هاي نمايندگي با در نظر گرفتن نظارت بيروني در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين نگهداشت وجه نقد و هزينه هاي نمايندگي با در نظر گرفتن نظارت بيروني در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 36

چکیده مقاله:

وجه نقد یکی از مهمترین دارایی های در ترازنامه می باشد، در سال های اخیر میزان نگهداری وجه نقد در حوزه ادبیات مالیمورد توجه بسیاری قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و هزینه های نمایندگی با در نظرگرفتن نظارت بیرونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه پژوهش حاضر شامل 116 شرکتپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1392 تا 1396 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش ازرگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نگهداشت وجه نقد و هزینه نمایندگیشرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نظارت بیرونی بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد و هزینه نمایندگی شرکت هاتاثیری ندارد.

لینک کمکی