فایل رایگان بررسي رابطه مديريت استراتژيک منابع انساني با عملکرد سازماني شرکت سديد با نقش ميانجي روابط محيط کاري کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه مديريت استراتژيک منابع انساني با عملکرد سازماني شرکت سديد با نقش ميانجي روابط محيط کاري کارکنان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

عملکرد پایین منابع انسانی ، همواره یکی از چالش های اصلی مدیران این بخش بوده است. امروزه سازمان ها به کمک ابزارمدیریت منابع انسانی استراتژیک هم میتوانند کارکنان را راضی نگه دارند و هم در جهت بهبود عملکرد سازمان، گامی مهم وموثر بردارند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی با عملکرد سازمانی شرکتسدید با نقش میانجی روابط محیط کاری کارکنان است. پژوهش حاضر از حیث روششناسی یک مطالعه توصیفی و کاربردیاست که به صورت مقطعی به بررسی پدیده های مورد بررسی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران وکارشناسان مرتبط در شرکت لوله و تجهیزات سدید است که تعداد آنها 120 نفر برآورد گردیده است که طبق فرمول کوکران،نمونه ی 91 نفری از بین آنها انتخاب شدند که با استفاده از پرسشنامه استاندارد لی و همکاران (2017) با ضریب پایایی آلفایکرونباخ بیشتر از 0/7، مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 20 و PLS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد، ضریب معناداری رابطهبین مدیریت استراتژیک منابع انسانی با عملکرد سازمانی شرکت سدید با توجه به نقش میانجی روابط محیط کاری کارکنان4/152 است که بیانگر آن است که فرضیه پژوهش با احتمال 99 درصد تایید میشود.در واقع به دلیل تاثیر زیادی که نقشمیانجی روابط محیط کاری بر رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمان دارد، لازم است مدیران با ایجادروابط محیط کاری مناسب در شرکت شرایطی فراهم کنند تا کارکنان بهتر فعالیت کنند که همه اینها مستلزم وجود روابطدوستانه مدیر با کارکنان، عدم دخالت و مزاحمت برای کارکنان و حمایت از آنها میباشد. در صورت وجود این شرایط، کارکنان باآرامش خاطر بیشتری به فعالیت می پردازند و شرکت را در رسیدن به اهداف بلندمدت خود یاری دهند و نهایتا عملکرد سازمانبه میزان قابل توجهی ارتقا خواهد یافت.

لینک کمکی