فایل رایگان بررسي راهکارهاي ايجاد درآمدزايي پايدار در شهرداري در جهت تقويت بنيه اقتصادي شهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي راهکارهاي ايجاد درآمدزايي پايدار در شهرداري در جهت تقويت بنيه اقتصادي شهر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

شهرداری به عنوان نهاد محلی دولت و برخاسته از متن مردم منطقه، متولی اصلی اداره امور خدماتی، عمرانی و نوسازی شهریاست. شهرداری از طریق ارائه این خدمات به شهروندان، منابع مالی خویش را تامین می کند. این نهاد به عنوان یکی از بانیان ایجادتوسعه پایدار شهری، نقش بسیار موثری در رضایت شهروندان، سرعت بخشیدن به توسعه و عمران شهری و مدیریت بهینه شهردارد. توسعه اقتصادی و پایداری در امر درآمد شهرداری، از جمله عوامل مهمی است که می تواند در ارائه خدمات بهتر به شهروندانموثر باشد. بطوریکه امروزه درآمد پایدار و چگونگی تامین منابع مالی پایدار شهری، از مهمترین برنامه های مدیران و برنامه ریزانشهری میباشد. گام اول در جهت تحقق این امر، شناسایی منابع درآمدی ناپایدار و تلاش در جهت کاهش آنها، و نیز ارائهراهکارهای قابل اجرا در راستای ایجاد درآمدهای پایدار میباشد. امروزه درآمدهای ناسالم همچون عوارض ساخت وساز، تخلفاتساختمانی، جرایم شهری و واگذاری مازاد تراکم، از جمله مهمترین منابع درآمد ناپایدار شهرداری در مناطق مختلف کشور میباشد،که هر کدام از این عوامل، با ایجاد هزینه های زیرساختی، اجتماعی، فرهنگی و ... آثار نامطلوبی بر مدیریت شهری ایجاد می نمایند.لذا با ایجاد راهکارهای تامین منابع درآمد پایدار شهری، علاوه بر کاهش تبعات بیان شده، می توان با حفظ زیرساخت ها و خدماتعمومی شهر، در جهت توسعه پایدار شهر گام برداشت. این پژوهش سعی دارد، با انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی تجاربکشورهای توسعه یافته در این زمینه، و همچنین نظرات کارشناسان فعال در این حوزه، به ارائه راهکارهای جدید تامین منابع پایداردر شهرداری خوی بپردازد. اعمال راهکارهای بیان شده در پژوهش ذیل، میتواند، راهگشای دستیابی به پایداری در بخش درآمدشهرداری خوی باشد.

لینک کمکی