فایل رایگان بررسي عملکرد رستوران هاي شهر زنجان با تاکيد بر ماهيت و مباني خدمات پايدار و محيط سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عملکرد رستوران هاي شهر زنجان با تاکيد بر ماهيت و مباني خدمات پايدار و محيط سازماني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد . بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیاتسازمانی اشاره دارد. سازمانها برای حفظ حیات خود، و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر عملکرد نیاز دارند . عملکردبه چگونگی انجام وظایف، فعالیت ها و نتایج حاصله از آنها اطلاق می شود. عملکرد سازمانی از دهه های گذشته مورد علاقه هم محققیندانشگاهی وهم مدیران بخش های اجرایی بوده است چرا که نتیجه نهایی استفاده از منابع ملموس وناملموس درسازمان ها استهر چند که منابع ناملموس برای سازمان ها اهمیت بیشتری دارد.این پژوهش از نوع توصیفی بوده و با توجه به اینکه گردآوری دادهها در جامعه آماری و در میان آزمودنی ها انجام می گیرد ،از نوع پژوهش پیمایشی می باشد.همچنین دارای هدف کاربردی نیزهست چرا که مدیران و کارکنان رستوران های شهر زنجان می توانند از آن در تصمیم گیری های بازاریابی خود استفاده نمایند.بینعملکرد رستوران های شهر زنجان و خدمات پایدار و محیط سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد. برای آزمون فرضیه فوق باتوجه به نرمال نبودن توزیع نمونه ها از آزمون معناداری ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم . همانطوری که در فصلچهارم ذکر شد ضریب همبستگی بین این دو متغیر 86.3 درصد می باشند که مثبت بودن این مقادیر نشان دهنده رابطه مستقیمبین متغیرها وهمچنین با توجه به مقدارsig که کمتر از 5 درصد می باشد وجود رابطه مستقیم ومعنادار در سطح خطای 5 درصد تایید می شود.

لینک کمکی