فایل رایگان بررسي عوامل مديريت کارآفرينانه در مديريت شرکت هاي تعاوني بر ميزان سودآوري اين شرکت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل مديريت کارآفرينانه در مديريت شرکت هاي تعاوني بر ميزان سودآوري اين شرکت ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

بی تردید کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه اقتصادی و پایدار همه جوامع دارد. از نظر پژوهشگران، کارآفرینی موتور توسعه اقتصادیاست که بدون آن هیچ کشوری نمیتواند به توسعه اقتصادی دست یابد. در نظام اقتصادی توسعه یافته، نوآوران صاحبان فکر و ایدهسرمایه های اصلی یک بنگاه اقتصادی و از عوامل اصلی توسعه پایدار محسوب می شوند. تعاونی ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با توجهبه نقشی که تعاونی ها در بهبود نظام بهره برداری و همچنین افزایش درآمد، اشتغال، تامین نیازهای اساسی و توزیع عادلانه امکانات دارند،ضروری است تا عملکرد این شرکتها برای یافتن مشکلات و بازنگری در ساختار تعاونی ها به منظور توسعه بیشتر تولیدات و بهبود وضعاقتصادی بررسی شود. تا از این طریق، عملکرد تعاونی ها بهبود یابد و به دنبال آن، بهبود درآمد و دستیابی به توسعه پایدار نیز میسر شود.این پژوهش با هدف بررسی عوامل مدیریت کارآفرینانه در مدیریت شرکت های تابعه سازمان تعاون روستایی استان سمنان بر میزان سودآوری این شرکتها انجام شده است، لذا روش تحقیق این پژوهش کاربردی، توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضرشامل کلیه مدیران شرکتهای تابعه سازمان تعاون روستایی استان سمنان به تعداد 260 نفر می باشد که نمونه ای 152 نفره به روشنمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسش نامه پاسخ گفتند. فرضیه های پژوهش توسط آزمون های آماری ناپارامتریک و رگرسیونچند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ها نشان داد که عوامل مدیریت کارآفرینانه بر سودآوری شرکت هایتعاونی روستایی اثر معناداری دارد.

لینک کمکی