فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي (مطالعه موردي انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي (مطالعه موردي انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف اصلی از این تحقیق، تعیین عوامل موثر بر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی (مورد مطالعه: انجمن صادرکنندگانخدمات فنی و مهندسی) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، یک تحقیقتوصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد.در این تحقیق برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد که شامل 33سوال بوده است. روایی پرسشنامه ها بوسیله روایی محتوی- روایی صوری و پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ که % 88محاسبه گردیده، مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران 267 شرکت عضو انجمن صادرکنندگانخدمات فنی و مهندسی ایران که شامل 267 مدیر می باشد. که با استفاده از حجم نمونه تعیین شده، تعداد 133 نفر به طورتصادفی از جامعه آماری انتخاب شده اند. نتایج حاکی از آن است که مولفه های مدل الماس پورتر بر توسعه صادرات خدمات فی ومهندسی تاثیر دارد.

لینک کمکی