فایل رایگان تاثير سبک رهبري مديران بر عملکرد شغلي کارکنان به واسطه فرهنگ سازماني (مورد مطالعه: مراکز بهداشت استان گلستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير سبک رهبري مديران بر عملکرد شغلي کارکنان به واسطه فرهنگ سازماني (مورد مطالعه: مراکز بهداشت استان گلستان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف این مقاله، بررسی تاثیر سبک رهبری مدیران بر عملکرد شغلی کارکنان از طریق فرهنگ سازمانی بوده است. از نظرروشگردآوری داده ها،توصیفی- پیمایشی وهمبستگی و از نظر هدف کاربردی است.جامعه آماری کلیه کارکنان مراکز بهداشت استانگلستان به تعداد 600 نفر که با استفاده از جدول مورگان 234 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری تعیین شد. برایگرد آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد که دارای روائی ذاتی بوده و برای پایائی از ضریب آلفای کرونباخ (بالای 0.7) استفادهشد. از طریق نرم افزارsmart pls داده ها مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد، سبک رهبری مدیران بر عملکردشغلی کارکنان تاثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که سبک رهبری مدیران بر فرهنگسازمانی کارکنان تاثیر مثبت و معنی دار داشته و همچنین فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان نیز تاثیر مثبت و معنی دارداشت. در نهایت،فرهنگ سازمانی در رابطه بین سبک رهبری مدیران و عملکرد شغلی نقش میانجی داشته است.

لینک کمکی