فایل رایگان ارتباط بين حرکت جانبي زانو هنگام گام برداشتن و درد زانو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارتباط بين حرکت جانبي زانو هنگام گام برداشتن و درد زانو :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: درد زانو از شایعترین مشکلات درمانگاه های ارتوپدی و پزشکی ورزشی است. وجود حرکت جانبی زانو (lateral knee thrust) در هنگام گام برداشتن ممکن است با ایجاد اختلاف بین توزیع نیرو در دو طرف زانو سبب آسیب و درد زانو شود. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مورد-شاهدی می باشد. در این مطالعه هدف مقایسه شیوع حرکت جانبی زانو ، در دو گروه 20 نفره با و بدون درد زانو است. از افراد خواسته شد بر روی تردمیل یکبار با سرعت 3 و بار دیگر با سرعت 5 کیلومتر بر ساعت راه روند. در حین گام برداشتن حرکت جانبی زانو در تمام افراد توسط یک معاینه کننده بررسی شد و نتیجه به صورت، بدون حرکت جانبی، حرکت جانبی خفیف-متوسط و شدید ثبت شد. میانگین سنی گروه دارای درد زانو (الف) 38.5 با متوسط شاخص توده بدنی 2±26.2 و میانگین سنی گروه بدون درد (ب) ،35.9 با متوسط شاخص توده بدنی 25.8 بود.یافته ها:در گروه الف در 25% از افراد تراست جانبی (20%خفیف و 5% شدید) مشاهده شد. این میزان در گروه ب تنها 5% تراست خفیف بود. تفاوتی بین سرعت های 3 و 5 کیلومتر گزارش نگردید.استنتاج: هرچند از لحاظ آماری اختلاف بین دو گروه معنی دار نشده اشت ولی شیوع تراست جانبی در گروهی که درد زانو دارند 5 برابر اندازه گیری شد و به نظر می رسد که با انجام مطالعه مشابه با نمونه بیشتر این اختلاف را نمایان ساخت.

لینک کمکی