فایل رایگان طراحي مد لغزشي مرتبه بالا بر اساس تئوري همگن هندسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي مد لغزشي مرتبه بالا بر اساس تئوري همگن هندسي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این مقاله الگوریتم کنترل مد لغزشی برای سیستمهایی تحت نامعینی بر اساس همگنی هندسی و مد لغزشی ترمینال سریع پیشنهاد شده است . با بهرهگیری از تئوری همگنی، برای ثبات پایداری سیستم و از مد لغزشی ترمینال برای از بین بردن نامعینی به ساخت کنترل کننده ی ترکیبی پرداختهایم. مدلغزشی مرتبه بالا با استفاده از الگوریتم ذکر شده طراحی شده،محدودیت نامعینی لازم نیست و با استفاده از این تئوری مقاوم بودن سیستم به دست خواهد آمد. علاوه بر این نتایج قوانین کنترلی پیوسته هستند که در جهت کاهش چترینگ نیز بسیار موثر میباشد

لینک کمکی