فایل رایگان بررسي اثرات درماني مديريت درد بر کنترل درد مزمن بيماران بخش هاي ويژه بيمارستان امام خميني شهر ايلام 1396-1397

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثرات درماني مديريت درد بر کنترل درد مزمن بيماران بخش هاي ويژه بيمارستان امام خميني شهر ايلام 1396-1397 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف: درد مزمن همیشه مسئله مشکل سازی برای تمام پرسنل درمان بوده است اما با این وجود مطالعات زیادی در این زمینه صورت نگرفته است. هدف از این مطالعه فایل رایگان بررسي اثرات درماني مديريت درد بر کنترل درد مزمن بيماران بخش هاي ويژه بيمارستان امام خميني شهر ايلام 1396-1397می باشد.روش: پژوهش حاضر یک نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل می باشد. نمونه آماری را 60 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه تشکیل دادند. روش نمونه گیری در دسترس در این پژوهش استفاده شد. برنامه مداخله گر به مدت 48 ساعت یا تا زمان هوشیاری کامل بیمار اجرا شد. برای گروه کنترل اقدامات روتین و برای گروه آزمایش طبقه برنامه مداخله گر درمان انجام گرفت.در هر گروه با استفاده از ابزار استاندارد درد غیر کلامی، نمرات شدت درد، قبل و بعد از اقدام درمانی ثبت شد. اطلاعات به دست آماده از طریق نرم افزار spss نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج به وضوح نشان داد که نمره شدت در در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به شدت کاهش داشته است و این کاهش پس از انجام برنامه مداخله گر صورت گرفته است.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان در یافت که برنامه مداخله گر مدیریت درد توانسته است به خوبی میزان درد بیماران را کاهش دهد.

لینک کمکی