فایل رایگان بررسي ارتباط بين کيفيت حسابرسي، ساختار مالکيت و کارايي سرمايه گذاري بر عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارتباط بين کيفيت حسابرسي، ساختار مالکيت و کارايي سرمايه گذاري بر عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

ساختار مالکیت به وسیله توزیع سهام با توجه به آراء و سرمایه و همچنین از طریق هویت صاحبان سهام تعریف میشود. متغیر وابسته این پژوهش، عملکرد شرکت است؛ که جهت اندازه گیری آن از معیار بازده دارایی ها استفاده شده است. همچنین متغیرهای مستقل مورداستفاده در تحقیق حاضر ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی، کارایی سرمایه گذاری است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ارتباط مثبت وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین کیفیت حسابرسی و عملکرد شرکت ارتباط مثبت وجود دارد. درنهایت نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین کارایی سرمایه گذاری و عملکرد شرکت ارتباط مثبت وجود دارد.

لینک کمکی