فایل رایگان بررسي انتشار به موقع صورتهاي مالي بر کاهش نا متقارن بودن اطلاعات و افزايش کارايي بازارهاي سرمايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي انتشار به موقع صورتهاي مالي بر کاهش نا متقارن بودن اطلاعات و افزايش کارايي بازارهاي سرمايه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

بررسی انتشار به موقع صورتهای مالی بر کاهش نا متقارن اطلاعات بررسی میشود که فرضیه اصلی پژوهش شناخته شده میباشد، نقش کارایی بازارهای سرمایه نیز فرضیه فرعی پژوهش هستند.در این راستا،بازارهای سرمایه گذاری نیز کنترل شده است.از آنجا که به انتشار اطلاعات در بازار حجم دادوستد اوراق بهادار افزایش می یابد سرمایه گذاران می توانند به سبد سرمایه گذاری بهینه دست یابند که این امر خود به افزایش ثروت و رفاه اقتصادی آنان می انجامد.برای افزایش کارایی بازارهای سرمایه از امتیازهای متعلق به هر شرکت استفاده می شود این امتیازها از سوی بورس اوراق بهادار تهران واز طریق اعلامیه کیفیت افشاءواطلاع رسانی مناسب جمع آوری شده است.ارزش بازار سهام نیز پس از تورم زدایی،ازداده های تاریخی انتشاربموقع صورتهای مالی سال های 1397-1385 مربوط به 50 شرکت برتر بورس استفاده شده است. یافته این پژوهش از طریق رگرسیون به روش اینتر وبا نرم افزار آماری اس پی اس انجام شده است وبه طور کلی نشان می دهد که بین انتشار به موقع صورتهای مالی بر افزایش کارایی بازارهای سرمایه گذاری،رابطه معنا دار وجود دارد.همچنین یافته های به دست آمده رابطه معنا دار بین انتشار به موقع صورتهای مالی باافزایش کارایی بازارهای سرمایه گذاری دارد.

لینک کمکی