فایل رایگان ارائه روشي براي تخمين سرعت جهت مديريت ترافيک شبکه هاي خودروئي در شهرهاي هوشمند بر مبناي سنجش جمعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه روشي براي تخمين سرعت جهت مديريت ترافيک شبکه هاي خودروئي در شهرهاي هوشمند بر مبناي سنجش جمعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

طی دهه های اخیر، رشد روزافزون خودروها به تبع افزایش جمعیت شهری، اهمیت سیستمهای هوشمند حمل ونقل جهت مدیریت حملونقل و ترافیک شهری را با آگاه سازی و هماهنگ کردن کاربران دو چندان می کند. یک بخش اصلی از این سیستمها پایش و نظارت مداوم وضعیت ترافیک شهری و ارایه پیشبینی آن به کاربران خود در راستای کاهش تراکم ترافیک میباشد. و دقت پیش بینی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش هالت وینترز مدلی برای افزایش دقت پیشبینی سرعت متوسط خودروها با استفاده از داده های مسیر تاکسی سنجش انبوه ارایه میشود. مقایسه نتایج به دست آمده از مدل پیشنهادی با نتایج مدل خودرگرسیون میانگین متحرک فصلی و مدل خودرگرسیون میانگین متحرک فصلی با متغیر خارجی نشان میدهد که در مدل پیشنهادی میزان خطای پیشبینی کاهش یافته است.

لینک کمکی