فایل رایگان بررسي آموزش مفهوم عدد با تکيه بر کاهش مدرسه هراسي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آموزش مفهوم عدد با تکيه بر کاهش مدرسه هراسي دانش آموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: ترس از مدرسه یکی از مشکلات عمده بسیاری از دانش آموزان است. معمولا دانش آموزان دچار اختلال یادگیری بیشتر با شکست تحصیلی مواجه می شوند و تعداد این دانش آموزان قابل توجه است، تلاش نمودیم تا به این موضوع بپردازیم. بر این اساس هدف این مطالعه فایل رایگان بررسي آموزش مفهوم عدد با تکيه بر کاهش مدرسه هراسي دانش آموزان است. طراحی این پژوهش به گونه ای بوده است که دارای پیش آزمون و پس آزمون می باشد و از گروه کنترل بهره می برد. جامعه آماری استفاده شده در این پژوهش تمامی دانش آموزان دوره ابتدایی اول و پایه دوم ابتدایی است که با اختلال یادگیری در درس ریاضی مواجه اند و همه آن ها از مرکز پرنیان شهرستان سراوان انتخاب شدند. جامعه آماری این پژوهش 80 نفر بود که از این میان 30 دانش آموز به روش هدفمند و در مرحله بعد به صورت تصادفی انتخاب شده اند. این دانش آموزان به دو گروه 51 نفری کنترل و آزمایش تقسیم شدند. دانش آموزان گروه آزمایش در 8 جلسه و به مدت 45 دقیقه تحت آموزش قرار گرفتند. هر دو گروه قبل و بعد از مراحل آموزش تحت آزمون توسط پرسشنامه تشخیص اختلال های مرتبط با اضطراب کودکان )بریماهر و همکاران , 1999 (، مقیاس ریاضی کیمت و آزمون ریون مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند. یافته ها بیانگر آن بود که پس از آموزش، اضطراب ترس از مدسه و مدرسه هراسی بین گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود داشتP 0/0001 نتایج بیانگر آن بود که با استفاده از آموزش مفهوم عدد به روش تندخوانی می توان دانش آموزان پایه دوم دبستان را در متغیر اضطراب مدرسه هراسی بهبود داد و اضطراب آن هارا کاهش داد.

لینک کمکی