فایل رایگان بررسي اثر عدم شفافيت اطلاعاتي سهام بر قيمت گذاري سهام بانک ها وشرکتهاي غيربانکي در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيار تاخير در تعديل قيمت سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر عدم شفافيت اطلاعاتي سهام بر قيمت گذاري سهام بانک ها وشرکتهاي غيربانکي در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيار تاخير در تعديل قيمت سهام :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 56

چکیده مقاله:

در نظریه بازارهای مالی کاراEMHقیمت دارای یها منعکس کننده کلیه اطلاعات موجود در بازار است؛ در حالیکه ابهام اطلاعاتی بنگاه ها )از جمله بانک ها( ناشی از علل مختلف، منجر به کاهش ثبات در قیمت سهام، ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی و نتیجتا، کاهش امکان قیمت گذاری صحیح سهام می گردد. در تحقیق حاضر، به پیروی از بلائو و همکاران ) 2017 (، از متغیر تاخیر در تعدیل قیمت سهام به عنوان معیار اندازه گیری ابهام اطلاعاتی سهام بانک ها در مقایسه با غیربانک ها استفاده شده است. نتایج آزمون مدل تحقیق نشان داد که تاخیر در تعدیل قیمت سهام بانک ها در دوره مطالعه در بازار بورس اوراق بهادار تهران کمتر است. با ورود شرط بروز رکود تورمی در مدل، میزان تاخیر در تعدیل قیمت برای نمونه بانک ها بیشتر بود، اما متغیر مصنوعی بحران و نیز تعامل متغیرهای مصنوعی مورد استفاده معنی دار نشده و لذا، بیشتر بودن مقدار متغیر مصنوعی، ناشی از بحران اقتصادی نبود. در آزمون سه فرضیه فرعی تحقیق، نتایح مدل ها نشان داد رابطه تاخیر در تعدیل قیت سهام با شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مثبت و معن یدار است؛ در حالیکه متغیرهای عدم نقدشوندگی و گردش سهام بر خلاف انتظار، بر تاخیر تعدیل قیمت اثر معنی داری ندارند.

لینک کمکی