فایل رایگان بررسي تاثير توصيه هاي محصول آنلاين بر وفاداري مشتري با نقش ميانجي اثربخشي تصميم گيري مشتري در جوامع خريد اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير توصيه هاي محصول آنلاين بر وفاداري مشتري با نقش ميانجي اثربخشي تصميم گيري مشتري در جوامع خريد اجتماعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر توصیه های محصول آنالین بر وفاداری مشتری با نقش میانجی اثربخشی تصمیم گیری مشتری در جوامع خرید اجتماعی بود. با توجه به ماهیتش از نوع کاربردی و از نظر روش یک تحقیق توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق مشتریان خرید آنالین گوشی از وب سایت موبایل آنالین می باشد . با توجه به نامحدود بودن حجم نمونه از روش فرمول کوکران برای جامعه نامحدود به تعداد 384 نفر استفاده گردید. جهت برازش مدل و آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادالت ساختاری با نرم افزار samart pls استفاده شد، که تمامی معیارهای آلفای کرونباخ، معناداری بارهای عاملی بین سواالت و متغیرهای مکنون، ضریب پایایی ترکیبی، AVE، روایی واگرا به روش فورنل و الرکر و کیفیت مدل اندازه گیری مناسب بودن مدل اندازه گیری را نشان داد، همچنین همه معیارهای سنجش مدل ساختاری، برازش مطلوب مدل ساختاری را نشان داد. همچنین نتایج نشان داد خودارجاع دهی بر هزینه ارزیابی محصول و هزینه نمایش محصول تاثیر دارد اما بر کیفیت تصمیم گیری تاثیر ندارد . فریبندگی بر هزینه نمایش محصول تاثیر دارد. اطالعات بیش از حد بر هزینه نمایش محصول، هزینه ارزیابی محصول و کیفیت تصمیم گیری تاثیر دارداما هزینه نمایش محصول بر وفاداری مشتری تاثیر ندارد.

لینک کمکی