فایل رایگان بررسي تاثير جانشين پروري بر کاهش تنبلي اجتماعي با نقش ميانجي شفافيت سازماني دراداره بنياد مسکن استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير جانشين پروري بر کاهش تنبلي اجتماعي با نقش ميانجي شفافيت سازماني دراداره بنياد مسکن استان بوشهر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جانشین پروری بر کاهش تنبلی اجتماعی با نقش میانجی شفافیت سازمانی در اداره بنیاد مسکن استان بوشهر انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره بنیاد مسکن استان بوشهر می باشد که تعداد آنها 173 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب و برای توزیع پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد که از پرسشنامه جانشین پروری (کیم)، شفافیت سازمانی (النشمی) و تنبلی اجتماعی (مقیمی) استفاده شد روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات پنج تن از خبرگان این حوزه مورد تایید قرار گرفت و در نهایت استاد راهنما نیز پرسشنامه ها را تایید کردند. و جهت تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و مشخص شدن نرمال بودن متغیر با توجه به آزمون کولموگروف اسمیرنوف با استفاده از نرم افزار SPSS و Lisrel از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید. نتیجه فرضیه اصلی تحقیق نشان داد جانشین پروری بر کاهش تنبلی اجتماعی با نقش میانجی شفافیت سازمانی در اداره بنیاد مسکن استان بوشهر تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی