فایل رایگان بررسي رابطه بين محدوديت تامين مالي و مخارج سرمايه اي در شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين محدوديت تامين مالي و مخارج سرمايه اي در شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش به بررسی رابطه بین محدودیت تامین مالی و مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش مخارج سرمایه ای متغیر وابسته و محدودیت تامین مالی متغیرمستقل می باشند. بیشتر بنگاه های تجاری و غیرتجاری در تامین منابع مالی دارای محدودیت هستند. برای تقسیم بندی شرکت ها ازنظر محدودی تهای تامین مالی، باید محدودیت های مالی را تعریف کرد. کامل ترین و صریح ترین تعریف در این مورد، این است که شرکت هایی دچار محدودیت در تامین مالی هستند که بین مصارف درون سازمانی و مصارف برو نسازمانی وجوه تخصیص داده شده خود با یک شکاف روبه رو باشند. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون خطی و تعداد نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک از جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تعداد 110 شرکت در دوره زمانی 1397-1390 انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین از سایت کدال و برنامه رهاورد نوین می باشد. نتایج تجربی حاکی از آن است که محدودیت تامین مالی رابطه منفی و معناداری با مخارج سرمایه ای دارد، هر میزان محدودیت تامین مالی افزایش پیدا کند، میزان نقدینگی شرکت کاهش یافته و باعث کاهش توانایی شرکت در مخارج سرمایه ای می شود.

لینک کمکی