فایل رایگان بررسي رابطه توانمند سازي با کارآفريني فردي زندانيان اداره کل زندان هاي استان يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه توانمند سازي با کارآفريني فردي زندانيان اداره کل زندان هاي استان يزد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 30

چکیده مقاله:

در همه ی جوامع سلامت فردی و روانی و ایجاد توانمندی در افراد می تواند از زمینه های ایجاد کارآفرینی و افزایش عملکرد بهینه هر فرد در شکل گیری شخصیت آن جامعه باشد. تحقیق حاضر به بررسی رابطه توانمند سازی با کارآفرینی فردی زندانیان پرداخته تا تاثیر آن را بر کاهش جرم و بزه تعیین نموده و مدل تحقیق را در بین زندانیان اداره کل زندان های یزد آزمون نموده است. روش تحقیق حاضر همبستگی از نوع کاربردی است و روش جمع آوری داده ها، میدانی میباشد. کلیه زندانیان استان به عنوان اعضای جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شده اند. روش نمونه گیری به روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که با توجه به ابزار گردآوری داده ها که پرسشنامه بوده، تعداد 032 نمونه قابل قبول جمع آوری گردید. تایید روابط بین متغیر ها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS0 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که از بین مولفه های توانمند سازی، احساس معنادار بودن، احساس شایستگی، احساس تاثیر و احساس اعتماد بر کارآفرینی اثر گذار می باشند. این در حالی است که در بین زندانیان مورد بررسی احساس خود تعیینی رابطه معناداری را با کارآفرینی نشان ندادند.

لینک کمکی