فایل رایگان بررسي رابطه ميان هزينه حقوق صاحبان سهام و حاکميت شرکتي درشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه ميان هزينه حقوق صاحبان سهام و حاکميت شرکتي درشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام بود. دو ویژگی حاکمیت شرکتی،شفافیت اطلاعات مالی و ساختار هیات مدیره مدنظر است که شفافیت اطلاعات مالی با شفافیت سود و ساختار هیات مدیره با اندازه گیری درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران موظف و غیرموظف سنجیده شدند. برای بررسی و انجام این تحقیق سه فرضیه طراحی گردید. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های تحقیق از طریق نرم افزار گزارش سهام، لوح فشرده صحرا و تدبیر پرداز و سایت بورس به دست آمد. جامعه آماری شامل 125 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای سال 90 تا 94 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSpss استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود رابطه مثبت و بین دو جنبه دیگر حاکمیت شرکتی یعنی درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره با هزینه حقوق صاحبان سهام به ترتیب رابطه مثبت و معکوسی وجود دارد.

لینک کمکی