فایل رایگان بررسي شيوه هاي نوين ارائه خدمات بانکي در بهبود کارائي سيستم بانکي و رضايتمندي مطالعه موردي: امور شعب بانک آينده استان قزوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي شيوه هاي نوين ارائه خدمات بانکي در بهبود کارائي سيستم بانکي و رضايتمندي مطالعه موردي: امور شعب بانک آينده استان قزوين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

مزایای استفاده از شیوه های نوین بانکی از جمله کاهش هزینه های مرتبط بانگهداری پرسنل، کوتاه شدن دوره پردازش،افزایش سرعت، بهبود انعطاف پذیری درمعاملات کسب وکار و به طورکلی ارائه خدمات بهتر به مشتریان، باعث شده است که امروزه استفاده از شیوه های نوین بانکی درارائه خدمات به مشتریان در بسیاری از موسسات مالی وبانک ها به طور فزاینده ای رشدو شیوع یابد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی شیوه های نوین ارائه خدمات بانکی در بهبود کارائی سیستم بانکی و رضایتمندی پرسنل و مشتریان بانک آینده در استان قزوین است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است.. این پژوهش به توصیف و مطالعه آنچه هست پرداخته شده است، لذا یک تحقیق توصیفی است و از آنجایی که در تحقیقات توصیفی می توان ویژگی های جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایش ارزیابی نمود تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان بانک آینده در سطح شهر قزوین هستند که در این بانک مشغول به کار می باشند. تعداد اعضای جامعه آماری محدود و پرسنل به تعداد 150 نفر می باشد. نمونه گیری بصورت کل شماری انجام شد. در این بررسی برای آزمودن فرضیات تحقیق و یافتن پاسخ از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون t، در نرم افزار آماری )SPSS( استفاده گردید. کلیه نتایج آماری در سطح اطمینان )=0/05(%95 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. طی نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، کلیه فرضیات تایید شد.

لینک کمکی