فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر زنجيره تامين تاب آور مطالعه موردي: شرکت چيني بهداشتي مرواريد يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر زنجيره تامين تاب آور مطالعه موردي: شرکت چيني بهداشتي مرواريد يزد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر زنجیره تامین تاب آور)مطالعه موردی: شرکت چینی بهداشتی مرواریدیزد( با رویکرد مدل ساختاری تفسیری انجام شده است. این پژوهش از نظر نوع هدف، بنیادی و ماهیت تحقیق از حیث شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را افرادی تشکیل میدهند که به عنوان خبره درگروه مدیران و کارشناسان خبره کاشی مروارید یزد قرار دارند. در این پژوهش با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری به شناسایی، سطح بندی و تفسیر این عوامل با رویکرد ساختاری تفسیری اقدام گردیده است. در رویکرد ساختاری تفسیری، تعیین سطح عوامل انجام شد؛ به این صورت که در مدل به دست آمده، عامل انعطاف پذیری که در سطح پنجم مدل قرار می گیرد، با توجه به دارا بودن بالاترین قدرت نفوذ و ک مترین میزان وابستگی در دسته متغیرهای مستقل، قرارمی گیرد. عوامل چابکی، مدیریت دانش و اشتراک گذاری اطلاعات، کاهش آسیب پذیری، انطباق و سازگاری، فرهنگ مدیریت ریسک، افزونگی و اعتماد میان بازیگران، در سطوح دوم تا چهارم مدل قرار گرفته اند و باتوجه به دارا بودن بالاترین قدرت نفوذ و وابستگی در دسته متغیرهای پیوندی دسته بندی می شوند، همچنین در سطح اول مدل، پایداری در زنجیره تامین قرار گرفته است که به دلیل قدرت نفوذ کم، اما وابستگی زیادی بر دیگر ارکان دارد؛ متغیر وابسته مدل محسوب می شود.

لینک کمکی