فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر عملکرد گندم در چارچوب الگوي رگرسيون فضايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر عملکرد گندم در چارچوب الگوي رگرسيون فضايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف اصلى این مطالعه، بررسى تاثیر متغیرهای میزان افت خاک، عمق زمین زراعى، مواد آلى میزان رطوبت درصد ظرفیت زراعى، میزان نیتروژن خاک، میزان فسفر خاک و میزان پتاسیم خاک بر عملکرد گندم است.داده ها ی گردآوری شده مربوط به 7 استان منتخب گلستان ، زنجان ، آذربایجان غربى ، کردستان ، کرمانشاه ، همدان و آذربایجان شرقى در سال 1319 و 1350 نمونه ای از هر یک از متغیرهای ذکرشده و مدل سازی آن در چارچوب الگوی رگرسیون فضایى) spatialregression ( و با استفاده از نرم افزار stata نسخه 34 انجام شده است.نتیجه مطالعه نشان دهنده آن است که هر یک از متغیرهای توضیحى دارای تاثیر متفاوت ازنظر علامت و اندازه بر عملکرد گندم هستند تمام ضرایب متغیرها دارای علامت مورد انتظار تئوری مى باشند که بیشترین ضرایب به ترتیب با علامت مثبت مربوط به متغییر های موادآلى خاک ، عمق خاک زراعى، میزان فسفر خاک و میزان رطوبت درصد ظرفیت زراعى واز طرف دیگر بیشترین ضرایب به ترتیب با علامت منفى مربوط به متغییر های میزان نیتروژن خاک، میزان افت خاک و میزان پتاسیم خاک مى باشد. نتایج بیانگر دقت بالاتر و برتری نسبى روش رگرسیون فضایى نسبت یه رگرسیون معمولى کمترین مربعات در تحلیل عملکرد گندم است.

لینک کمکی