فایل رایگان بررسي مقايسه اي توانمندي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري مورد استفاده دستگاههاي دولتي و نهادهاي بخش عمومي در تامين انتظارات استفاده کنندگان مطالعه محدود استان سيستان و بلوچستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مقايسه اي توانمندي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري مورد استفاده دستگاههاي دولتي و نهادهاي بخش عمومي در تامين انتظارات استفاده کنندگان مطالعه محدود استان سيستان و بلوچستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی مقایسه ای توانمندی سیستم های اطلاعاتی حسابداری مورد استفاده دستگاههای دولتی ونهادهای بخش عمومی در تحقق الزامات قانونی و تامین انتظارات استفاده کنندگان و ذینفعان می پردازد. این مطالعه از نظر هدف ، تحقیقی کاربردی است که در اجرای آن از رویکرد ترکیبی روش کتابخانه ای و نیز روشهای میدانی از جمله مشاهده ، مصاحبه، پرسشنامه و داده کاوی برای گرداوری و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را سیستم های اطلاعاتی حسابداری مورداستفاده دستگاههای دولتی و نهادهای بخش عمومی استان سیستان وبلوچستان تشکیل می دهد. در بخش نخست این تحقیق معیارهای عملکردی مورد انتظار ذینفعان دستگاههای دولتی و نهادهای بخش عمومی به روش پیمایش کتابخانه ای ، از طریق بررسی الزامات قانونی ، اصول و موازین حسابداری ، انتظارات دستگاههای نظارتی و نیازهای اطلاعاتی مدیران و سایر ذینفعان گرداوری و شناسایی شده است و سپس در بخش ثانوی از طریق تطبیق ویژگیهای سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده هریک از موسسات جامعه تحقیق با معیارهای تعیین شده با بررسی مقایسه ای، به ارزیابی میزان کارآمدی و قابلیت اتکای سیستم های مورد استفاده در تحقق اهداف و انتظارات ذینفعان مربوطه پرداخته و در نهایت با اعمال یک طرح امتیازی متوازن به رنک بندی اهم نقاط قوت و ضعف و نیز درجه قابلیت اتکای این سیستمهادر جهت رعایت الزامات قانونی، تامین نظرات نهادهای نظارتی وتامین انتظارات اطلاعاتی مدیران ، کاربران و سایر ذینفعان دستگاههای بهره بردارپرداخته شده است.

لینک کمکی