فایل رایگان بررسي ميزان چابکي سازماني در دستگاه هاي اجرايي شهرستان يزد و رابطه آن با انواع ساختارسازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان چابکي سازماني در دستگاه هاي اجرايي شهرستان يزد و رابطه آن با انواع ساختارسازماني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 33

چکیده مقاله:

ساختار سازمانی راه یا شیوه ای است که بوسیله آن فعالیت های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می شوند. در واقع ساختار سازمانی به دو نوع کلی تقسیم می شود که عبارتند از :الف( ساختار مکانیک و ب(ساختار ارگانیک. چابکی توانایی فائق آمدن بر چالش های غیر منتظره برای رویارویی با تهدیدهای بی سابقه محیط کاری و کسب مزیت و سود از تغییرات به عنوان فرصت های رشد و پیشرفت است. چابکی سازمانی دارای مولفه های پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت است. در این پژوهش تحت عنوان بررسی میزان چابکی سازمانی در دستگاه های اجرایی شهرستان یزد و رابطه آن با انواع ساختار سازمانی نمونه ای به تعداد 213 نفر از دستگاه های اجرایی شهرستان یزد انتخاب گردید و اطلاعات لازم جهت بررسی ساختار سازمانی و چابکی سازمانی از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از بررسی وتجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آزمودنی ها از طریق نرم افزارSPSSو همچنین با استفاده از آزمون های آماری کندال و اسپیرمن نتایج زیر حاصل گردید: 1. بین انواع ساختار سازمانی و چابکی سازمانی در دستگاه های اجرایی شهرستان یزد رابطه وجود دارد. 3. ساختارهای ارگانیک نسبت به ساختارهای مکانیک با چابکی سازمانی بیشتر توام است.2. بین انواع ساختار سازمانی با پاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت در دستگاه های اجرایی شهرستان یزد رابطه وجود دارد.

لینک کمکی