فایل رایگان بررسي و شناسايي الزامات و موانع استقرار بودجه ريزي عملياتي و حسابداري تعهدي در دانشگاه سيستان و بلوچستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و شناسايي الزامات و موانع استقرار بودجه ريزي عملياتي و حسابداري تعهدي در دانشگاه سيستان و بلوچستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

گرایش دول تها به سمت بودجه ریزی عملیاتی در جهان روز به روز در حال افزایش است، بند 32 برنامه پنجم توسعه )تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی ( نشان از اهمیت این موضوع در ایران دارد. برای دستیابی به این هدف، قبل از هرکاری نیازمند شناسایی الزامات و موانع مربوط به این نوع بودجه ریزی می باشیم. تحقیق حاضر به بررسی و شناسایی شاخص های مربوط به الزامات و موانع استقراربودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه سیستان و بلوچستان کشور می پردازد روش تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را متخصصین بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه س و ب، تشکیل می دهد و اطلاعات مورد نیازمربوط به الزامات، ازطریق توزیع پرسشنامه بین 50 نفراز متخصصین امور مالی و بودجه جمع آوری و برای دستیابی به موانع بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه س و ب بدست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزارspssانجام شده است. برای دستیابی به نتایج در مورد الزامات بودجه ریزی عملیاتی ، از آزمون دوجمله ای و روش تاپسیس بهره گرفته شده و برای تحلیل داده ها در مورد موانع، روش مراحل تحلیل چارچوبی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که عوامل محیطی، سازمانی و فردی، از الزامات بودج هبندی عملیاتی می باشد و از جمله مهمترین آنها می توان به داشتن نیروی انسانی کارآمد و متخصص، آموزش و توانمند سازی کارکنان و وجود حسابداری تعهدی اشاره نمود و نبود اینها می تواند مانعی مهم برای سازمان تلقی گردد. لذا پیشنهاد می شود هر گونه تلاشی برای استفاده موفق از بودجه ریزی عملیاتی،باید بر اساس درکعمیقی ازالزامات و موانع چنین بودجه ریزی باشد

لینک کمکی