فایل رایگان تاثير فضاي سبز بر قيمت املاک با استفاده از روش قيمت گذاري هدونيک مطالعه موردي: شهرستان خاش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير فضاي سبز بر قيمت املاک با استفاده از روش قيمت گذاري هدونيک مطالعه موردي: شهرستان خاش :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

به منظور بررسی نقش فضای سبز بر قیمت املاک با استفاده از روش قیمت گذاری هدونیک، پژوهشی در شهرستان خاش انجام گرفت. در این مطالعه تاثیر متغیرهای مستقل )وضعیت ساختمان، عمر ساختمان، زیر بنا، پارکینگ، فضای سبز، انباری، تعداد اتاق خواب، تعداد طبقات، خط تلفن و نوع ملک( بر متغیر وابسته )قیمت ملک( مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفت. نتایج همبستگی اسپیرمن نشان داد تمام متغیرهای مورد مطالعه بر قیمت ملک تاثیر معنی داری داشتند. نتایج تجزیهPCAنشان داد متغیرهای زیر بنا، فضای سبز، وضعیت ساختمان، تعداد اتاق خواب و عمر ساختمان بیشترین تاثیر را بر مولفه های قیمت داشتند. همچنین نتایج رگرسیون لجستیگ نشان داد به ترتیب وضعیت ساختمان، فضای سبز، زیر بنا، عمر ساختمان و تعداد اتاق خواب بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت ملک دارد.

لینک کمکی